เป้าหมาย วิสัยทัศน์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา    
          “เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม ล้ำเลิศทักษะเชิงบูรณาการ ประสานสร้างนวัตกรรมการจัดการ ริเริ่มงานพัฒนาสังคม”

วิสัยทัศน์  พันธกิจ
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมในการเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนองคาพยพต่าง ๆ ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิจัย การศึกษาชุมชน และสังเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

05. 2018