โครงการ New Generation SCA Leader Camp

โครงการ New Generation SCA Leader Camp

          สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ New Generation SIM Leader Camp ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2559 ณ บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 36 (ไผ่งาม) โรงปูนลำปาง (SCG) ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา และชาวชุมชนบ้านสาแพะ โดยร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ บวชป่าอาเซียน และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าบนพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

03. 2018