ติดต่อเรา


- ชั้น 2, 4 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-160-1314 ,02-160-1316

- www.sca.hs.ssru.ac.th, www.hs.ssru.ac.th, www.ssru.ac.th
03. 2018