รายละเอียด

อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา

อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
          - รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
            Deputy Director of Arts and Culture Center, Suan Sunandha Rajabhat University
          - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
            Lecturer of Cultural Management Program

ประวัติการศึกษา (Education)
          - ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลยมหิดล
            M.A. (Ethic Studies) Mahidol University.
          - รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์
            B.PA. (Public Administration) Prince of Songkla University.


ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/ การแต่งตำรา (Academic/ Research/ Publications)
          - 

ติดต่อ (Contact)
          - 
ชั้น 2 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1314 โทรสาร 0-2160-1285
            Floor 2  Building (36) Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.02-160-1314 Fax. 0-2160-1285


e-mail : 


Website :  www.teacher.ssru.ac.th/siriman_wa/
04. 2018